/

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန

Coming Soon ...

ဌာနဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ား

ေဆးကုသေဆာင္မ်ား (၁)၊ (၂)၊ (၃)

There are three medical wards, 1, 2 and 3 in Yangon Children Hospital. Each medical ward is 100 bedded and has an own medical team consists of a professor, associate professor, senior and junior consultants, lecturers, assistant lecturers, senior assistant surgeons, assistant surgeons, house officers, a sister, trained nurses, nurse aids and workers.

There is one in three rotation of admission to each medical ward and all children from 29 days old to 12 years old with any medical diseases who will need hospitalization are admitted to medical ward.

There are also two follow up clinics per week for each medical ward and patients discharged from each medical ward are followed up in responding medical ward follow up clinics at out patient department.

As YCH is affiliated to University of Medicine 1, final part one and part two students, post graduate students for pediatrics, doctorate students for pediatrics are allocated to three medical wards and regular teaching sessions are done in three medical wards.

Followings are time table for follow up clinics for medical wards 1, 2 and 3.

Medical ward 1Medical ward 2Medical ward 3
Monday 2 PMWednesday 10 AMTues day 2 PM
Wednesday 10 AMFriday 10 AMThursday 10 AM
ဌာနဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ား

အထူးကုသေဆာင္မ်ား

Coming Soon ...

ဌာနဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ား

ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာရံုေၾကာဌာန

Pediatric Neurology Unit has been opened in new extension building on July 1, 2011. At the beginning, it was functioned by only one consultant pediatric neurologist, one pediatric registrar and six nursing staffs. Since then, increasing number of children with various neurological conditions has been accepted as in-patients as well as out-patients every year. Now the unit has grown up with five consultant pediatric neurologists seeing in-patients and out-patients’ clinic, receiving consultation around the country. Diagnostic facilities like EEG, NCS and EMG are available in the unit. In 2017, Child Developmental Center was opened and services like developmental assessment, diagnosis of underlying diseases, and appropriate intervention by respective therapists have been provided. However, there are many limitations in staffs and therapists have been provided. However, there are many limitations in staffs and therapists to provide more multidisciplinary services. The neurology unit is not only providing clinical services, also encouraging and inspiring research culture to young pediatric trainees. They, themselves, are enthusiastically participating in many international multicenter collaborative studies such as “The Threat of Infectious Encephalitis in Southeast Asia: Capacity Building for a Better Diagnosis of Infectious Encephalitis in Myanmar” and “Viral and Host Determinants of Cognitive Status in Vertically Transmitted HIV Infection”. In addition to patient care and research, pediatric neurology unit has published the “Pediatric neurology guideline” in 2016. In collaboration with British Pediatric Neurology Association (BPNA), International Pediatric Epilepsy Training (iPET) courses are run every year since 2014. Myanmar pediatric neurologists are members of Myanmar neurology society, Myanmar Epilepsy Chapter of International League Against Epilepsy (ILAE), International Child Neurology Association and Asian and Oceanian Child Neurology Association and regularly attending annual meetings and presenting papers and posters.

ေသြးေရာဂါ ႏွင့္ ကင္ဆာဌာန

Coming Soon ...

ဌာနဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ား

ေက်ာက္ကပ္ ႏွင့္ အာဟာရဌာန

Renal Unit in Yangon Children's Hospital was set up in 2006. Dialysis Centre was set up in 2014 and peritoneal and hemodialysis have been done for accel and chronic cases. Outpatients follow-up patients are seen on Tuesday morning and Thursday afternoon.

Our Team

                                                                                                                                                                        
Ward incharge            
                  
 • Associate Professor / Senior Consultant Cho Cho San
 •             
            
Consultant            
                  
 • Dr. Khin Lae Lae Shein
 •                 
 • Dr. Aye Kyawk Khant
 •             
            
Sister            
                  
 • Daw Myint Myint Nwe
 •             
            
Dialysis nurse            
                  
 • Khin Myo Yee
 •                 
 • Paw Ne Mu
 •                 
 • Thiri Yadanar Kyaw
 •                 
 • Thwe Thwe San
 •             
            

Our Service

We see pediatric patients up to 12 years with ramous diseases of kidneys and winery heart, various types of glomerule and tubular renal disease, electrolyte disorders, urinary track infection, congenital abnormalities of kidney and urinary track, outre and chronic kidney diseases. Renal Biopsy are done for necessary cases.

Dialysis services for critically ill patients

We do peritoneal dialysis and hemodialysis is critically ill patients with acute kidney infamies as a result of snake bite, septicemia, poisoning, electrolytes imbalances, ...

Pediatric chronic kidney disease program

      
 • Health education about prevention of chronic kidney disease.
 •     
 • Dialysis centre     
           
  • Peritoneal dialysis
  •         
  • Hemodialysis
  •     
      
 •     
 • Transplant

Educational purpose

      
 • Medical student teaching
 •     
 • Post-graduate manta commie and diploma teaching and training
 •     
 • Preliminary practice for fellowship training before going to abroad training.
 •     
 • Teaching for care of patients in acute peritoneal dialysis for nurse are done 2-3  monthly.
 •     
 • Health education talk about pediatric renal diseases and medical floury for pediatric renal disease cases are done periodically.
ဌာနဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ား

ေမြးကင္းစကေလးကုသေဆာင္

It is a level III neonatal care unit, specially designed and equipped to care for the sick and vulnerable babies referred mainly from Yangon region as well as from the other states and regions. There are 50 beds in the unit but it can accommodate up to 60 babies at sometimes.

The length of hospital stay varies depending on each individual baby’s needs. The doctors, nurses and other caregivers in the unit aim to do their best for the best interest of the neonates.

NICU
Has capacity to accommodate six neonates who require intensive care support. 

Preterm Babies’ Room
Has 10 incubators for preterm babies with different conditions that need intensive and high dependency care. All beds are in the same room.

High Dependency Unit
Has 10 beds for the neonates who require high dependency care such as respiratory support, feeding and close monitoring.

Cooling Room
Has 2 beds for the asphyxiated babies who are eligible for active cooling (TOBY and head cooling).

Isolation Room
Has 4 beds for babies who have to be isolated in view of high infection risk and for tetanus babies.

Rooming in
This is the room for neonates who can stay with their mums in spite of medical treatment they need to have so that they can be breast fed for 24/7 and have Kangaroo Mother Care.

Breast Feeding Room
A room where mothers can express breast milk and  breastfeed their babies.

Neonatal Team
The team is led by Professor, Associate professor, lecturers/consultants and specialist AS (Assistant Surgeons), RAS (Rotatory AS), HS (House Surgeons) and post graduate students (Doctorate and  Master Degree).
Nursing staffs in the ward are:
• Sister in charge
• Staff nurses, Trained nurses, Nurse aids
• Workers

Conditions we treat
- Treats neonates with different medial conditions such as: birth asphyxia, prematurity, sepsis, neonatal infection, respiratory problems, neonatal jaundice, convulsion, necrotizing enterocolitis, birth defects, etc.

For Infection Control
- 24 hours running water, basins and sinks in every room
- Hand sanitizers in every baby’s cot 

Information provided
There are some information leaflets provided to help parents to understand some of the diseases (eg. G6PD deficiency) and the doctors and nurses caring the babies are willing to give the updated information and management plans of the babies.

ဌာနဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ား

အေရးေပၚႏွင့္ ျပင္ပလူနာဌာန

Coming Soon ...

ဌာနဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ား

အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာဌာန

Coming Soon ...

ဌာနဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ား

Endocrine ကလင္းဌာန

This is Pediatric Endocrine and Diabetes Clinic. We have Out patient Clinic on every Tuesday 11 AM at Medical Unit 2, YCH.

ဌာနဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ား

အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းဌာန

OPD day : Wednesday 9:00 am to 11: 00 am Except holiday.

ဌာနဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ား

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အထူးၾကပ္မတ္ကုသေဆာင္

Coming Soon ...

ဌာနဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ား

ခြဲစိတ္ေဆာင္မ်ား (၁)၊ (၂)

Coming Soon ...

ဌာနဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ား

အရိုးအေၾကာဌာန

The Paediatric Orthopaedic ward in Yangon Children Hospital is the first and only paediatric orthopaedic ward in Myanmar. There are 60 beds with 10 extra beds available for the patients at the moment.
There are currently two full time and two rotating orthopaedic surgeons carrying out clinical practice and providing medical education for residents and allied health staffs.
On average, 7000 patients are seen in outpatient clinic every year and 2500 surgery cases performed every year. There are daily emergency surgery and weekly elective surgery on Wednesday.
The service handle all typrs of paediatric trauma, infections, bone tumours, limb and spine deformities, gait abnormalities , hip abnormalities and cerebral palsy.
There is a special clinic on every Monday and Friday for children with club feet.


International relations


Children Action foundation from Switzerland is currently providing surgery and follow up four times per year together with local surgeons. They also provide paediatric orthopaedic training for orthopaedic residents twice a year.
Walk for Life foundation from Australia is currently providing technical and material support for children with club feet.
AO foundation from Switzerland is currently providing AO paediatric course for orthopaedic residents every year.

ဌာနဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ား

ခြဲစိတ္ခန္း

Coming Soon ...

ဌာနဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား

ခြဲစိတ္ဆိုင္ရာ အထူးၾကပ္မတ္ကုသေဆာင္

Coming Soon ...

ဌာနဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား

သီးသန္႔ေဆာင္

Coming Soon ...

ဌာနဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား

ဓာတ္မွန္ဌာန

(A). Staffs of Imaging Department

NoDesignationNumber
1.Senior Consultant Radiologist1
2.Consultant Radiologist1
3.Technical Officer (Radiology)1
4.Radiographer3
5.X-Ray Technician Grade 12
6.X-Ray Technician Grade 23
7.Darkroom Assistant1

 

(B). General and Special functions of Imaging Department

X-Ray
 1. General X-Ray Examinations
 2.  Special X-Ray Examinations
 • Ba Enema
 • Ba Meal
 • Ba Meal Follow Through
 • IVU
 • Distal loop colostogram
Ultrasound
 1. General Ultrasound Examination
 2. Colour Doppler Ultrasound
 3. USG Guided Biopsy
Fluoroscopy
 • Ba Swallow
 • MCUG
 • Fistulogram
 • T-tube Chalangiogram
 • Tube - Nephrostogram
 • Pneumatic Reduction
CT
 1. General CT Examinations
 2. Advanced CT Examinations
 • Cerebral Angiogram
 • Carotid Angiogram
 • Aortic Angiogram
 • Renal Angiogram
 • Peripheral Angiogram
MRI
 1. General MRI Examinations
 2. Advanced MRI Examinations
 • MRA
 • MRCP
 • MR Spectroscopy

 

ဌာနဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား

ဓာတ္ခြဲခန္း ႏွင့္ ေသြးဘဏ္

Pathology Department

Our department is the hospital attached laboratory and has five sections, Blood bank, haematology, histopathology, chemical pathology and microbiology.


Laboratory Service

We have 24 hours service for blood banking system. Blood bank can supply blood and blood components- whole blood, packed red cells, platelet rich plasma, platelet concentrate and fresh frozen plasma. We cannot prepare cryoprecipitate and get the supply from National Blood Center.

Blood for complete picture and Dengue serology test (NS 1 Ag, Ig G and Ig M) are processed 24 hour at our laboratory.

The following tests can be available at office hour.

Microbiology sectionHaematology sectionHaematology section
 1. Culture & Sensitivity (Blood, Urine, CSF, body fluid)
 2. CSF RE 
 3. Urine RE 
 4. Stool RE 
 5. Gram Stain , Z - N Stain 
 6. Sputum AFB 
 7. HIV Ab 
 8. HBs Ag 
 9. HCV Ab 
 10. VDRL 
 11. ASO titre 
 12. Widal Test 
 13. Dengue ICT 
 14. MP/MF
 1. BT & CT 
 2. Complete picture (Auto) 
 3. ESR 
 4. Retic count 
 5. G6PD 
 6. PT ( INR ) 
 7. APTT 
 8. Bone Marrow Aspiration Smears 
 9. Flow cytometry 
Chemical PathologyHistopathology
 1. Urea & Electrolyte 
 2. Creatinine 
 3. Uric  Acid 
 4. Cholestrol 
 5. T & DP (total and differential protein)
 6. CRP 
 7. LFT (liver function tests with Enzymes) 
 8. Alkaline phosphatase 
 9. LDH 
 10. Ca (Serum calcium)
 11. Mg (Serum magnesium)
 12. PO4 (Serum phosphate)
 13. GGT (gamma glutamyltransferase)
 14. Serum Amylase 
 15. Lipid Profile 
 16. Serum blood glucose
 17. Thyroid Function Tests ( TSH,T3,T4) 
 18. Alpha Feto Protein (AFP) 
 1. Routine H & E stain
 2. Special stain
 3. Cytology 
 4. Immunohistochemistry (IHC)

The following tests can be requested free of charge for all inpatients and out patients.

 1. Urea 
 2. Creatinine 
 3. Electrolytes 
 4. T & DP 
 5. Cholesterol
 6. LDH
 7. Complete blood picture (Auto) and blood film
 8. Retic count
 9. ESR
 10. BT & CT
 11. G 6 PD
 12. Bone marrow aspiration smears
 13. ABO grouping
 14. Blood and blood components
 15. Immuno Histochemistry stain (IHC for histopathology)
 16. Urine RE 
 17. Stool RE
 18. CSF RE
 19. Gram stain
 20. ZN stain 
 21. VDRL
 22. HBs antigen
 23. HCV antibody
 24. Retroviral antibody
 25. Sputum for AFB
ဌာနဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား
 • http://ych.nexlabs.co/news/survivors-day-myanmar
 • http://ych.nexlabs.co/news/survivors-day-myanmar-0

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဌာန

Pediatric Neurology Unit has been opened in new extension building on July 1, 2011. At the beginning, it was functioned by only one consultant pediatric neurologist, one pediatric registrar and six nursing staffs. Since then, increasing number of children with various neurological conditions has been accepted as in-patients as well as out-patients every year. Now the unit has grown up with five consultant pediatric neurologists seeing in-patients and out-patients' clinics, receiving consultation around the country. Diagnostic facilities like EEG, NCS and EMG are available in the unit.  In 2017, Child Developmental Center was opened and services like developmental assessment, diagnosis of underlying diseases, and appropriate intervention by respective therapists have been provided. However, there are many limitations in staffs and therapists to provide more multidisciplinary services.  The neurology unit is not only providing clinical services, also encouraging and inspiring research culture to young pediatric trainees. They, themselves, are enthusiastically participating in many international multicenter collaborative studies such as “The Threat of Infectious Encephalitis in Southeast Asia: Capacity Building for a Better Diagnosis of Infectious Encephalitis in Myanmar” and “Viral and Host Determinants of Cognitive Status in Vertically Transmitted HIV Infection”.  In addition to patient care and research, pediatric neurology unit has published the “Pediatric neurology guideline” in 2016. In collaboration with British Pediatric Neurology Association (BPNA), International Pediatric Epilepsy Training (iPET) courses are run every year since 2014. Myanmar pediatric neurologists are members of Myanmar neurology society, Myanmar Epilepsy Chapter of International League Against Epilepsy (ILAE), International Child Neurology Association and Asian and Oceanian Child Neurology Association and regularly attending annual meetings and presenting papers and posters.

ဌာနဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား
Share this on

ေဆးရံုရွိ ကေလးမ်ားအတြက္ လႉဒါန္းခဲ့ၾကေသာသူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ ့အစည္း မ်ားမွ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအား ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္ ။

သင္တို ့၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈႏွင့္ ရန္ကုန္ကေလးေဆးရံုၾကီးအား အသိအမွတ္ျပဳမႈတို ့ကိုလည္း  နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း လႈိက္လွဲစြာေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေဖၚျပအပ္ပါသည္ ။